U-GO på Skagen & Sæby Havn
Lejebetingelser

Juli 2021
Lejer accepterer ved sin underskrift af lejekontrakten følgende:

Generelt

 1. Lejer er den på kontrakten anførte person. Lejer skal være fyldt 21 år på afhentningstidspunktet. Lejer skal afhente bilen personligt, idet lejer skal fremvise gyldigt kørekort og sygesikringsbevis ved udlevering af bilen.
 2. Lejer er forpligtet til at tilbagelevere køretøjet samt alt dertil hørende udstyr til aftalt tid. Lejekontrakten omfatter kun det anførte tidsrum og kan kun forlænges ved skriftlig bekræftelse fra udlejer. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid og sted anses for tyveri af køretøjet efter straffelovens § 293.
 3. Bilen skal afleveres på udleveringsstedet og på det i lejekontrakten bestemte tidspunkt.
 4. Køretøjet må kun føres af lejer, som er påført lejekontrakten. Bilen må ikke videreudlejes.
 5. Lejekontrakten skal medbringes i køretøjet til hver en tid og ændringer i lejekontraktens bestemmelser er ugyldige med mindre de er aftalt skriftligt.
 6. Udlejer forbeholder sig ret til at tage køretøjet i besiddelse på ethvert tidspunkt og uden påkrav for lejers regning, hvis køretøjet anvendes i strid med lejebetingelserne.
 7. Udlejer er ikke ansvarlig for private genstande, som bliver beskadiget, tabt eller glemt under eller efter lejemålet.
 8. Såfremt politiet eller anden offentlig myndighed vurderer, at køretøjet under lejemålet har været benyttet til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål kan disse uden videre inddrage bilen uden at lejer i den anledning har krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation. Eventuel transport sker for lejers regning. Myndighederne har tilladelse til at føre køretøjet ved inddragelse.

Køretøjet

 1. Lejeren bekræfter at køretøjet er modtaget i god og lovlig stand samt at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter inden kørsel påbegyndes. Enhver klage over køretøjets tilstand fremføres til udlejer umiddelbart ved udleveringen.
 2. Eventuelle skader skal lejer gøre udlejer opmærksom på inden kørsel på begyndes.
 3. Udlejer har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejer imidlertid ikke ansvarlig herfor og ej heller for eventuelle følger heraf.
 4. Køretøjet modtages i fuld tanket tilstand med bilens tilhørende brændstof. Lejer påtager sig ansvaret for at tilbagelevere lejebilen fuldt tanket.
 5. Køretøjet må ikke benyttes:
  Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte.
  b. Til nogen form for motorsportsarrangementer, kørekursus eller testkørsel.
  c. Til kørsel med gods, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.
  d. Til transport af hunde eller andre dyr.
  e. Af personer som er påvirket af spiritus, narkotika eller medicin.
  f. Til kørsel udenfor Danmarks grænser
 6. Kun biler med påmonteret trækkrog må benyttes til at trække påhængsvogne.
 7. Lejer er bekendt og indforstået med, at der kan være monteret sporingsudstyr i køretøjet.

Afregning

 1. Lejer anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for på begæring, til udlejer at betale:
  De på lejekontrakten aftalte satser samt afgifter og skatter efter gældende lovgivning.
  b. Alle bøder, afgifter, inkasso- og rets omkostninger i forbindelse med parkerings- eller lovgivnings-mæssige overtrædelser, som pålægges køretøjet eller dennes fører indenfor lejeperioden. Lejer er fuldt ansvarlig for betaling til den pågældende myndighed eller virksomhed hvis eller når de forespørger betaling. For at undgå risiko for at sådanne bøder eller afgifter eskalerer, kan udlejer vælge at betale myndigheden eller selskabet. I nogle tilfælde bliver bøder eller afgifter fremsendt direkte til udlejer, som er forpligtet til betaling af disse og udlejer vil i sådanne tilfælde viderefakturere omkostningen direkte til lejer. Lejer er i sådanne tilfælde ansvarlig for bødens omkostning samt et administrationsgebyr på DKK 250,00 inkl. moms.
  c. Udlejers udgift til reparation, bugsering eller erstatning af køretøjet såfremt dette er blevet beskadiget eller stjålet i udlejningsperioden. Lejer accepterer at skadesomkostningen faktureres i henhold til udlejers skadeskatalog.
  d. Udlejers omkostning til fremskaffelse af ekstra nøgle og evt. erstatning af nøgle hvis originalnøglen mistes. Erstatningspris for tabt nøgle udgør DKK 2.500,00 inkl. moms.
  e. Rengøring af køretøjet såfremt dette returneres i særlig beskidt eller snavset tilstand eller såfremt der har været transporteret dyr i bilen. Udlejer vil i disse tilfælde opkræve lejer et gebyr fra DKK 500,00 inkl. moms og opefter for ekstra rengøring
  f. Manglende brændstof ved aflevering af bilen. Såfremt køretøjet ikke er tanket ved returnering, fakturerer udlejer brændstofprisen plus et servicegebyr – i alt DKK 29,00 / liter inkl. moms.
 2. Lejer hæfter altid personligt for de ovenfor nævnte forpligtelser, uanset at der er anført eventuel betalingsadresse.
 3. Reparationer må kun foretages efter forudgående tilladelse fra udlejer. Heraf følger, at manglende tilladelse vil medføre at udgifter til transport, værksted m.m. ikke refunderes.
 4. Udlejer trækker betaling for de angivne forhold, herunder udgifter til reparation og afsavn af køretøjet på den for aftalen gældende aftale. Lejeren kan tilbagekalde dette samtykke skriftligt overfor udlejer ved samtidig at oplyse alternativ godkendt betalingsform. Tilbagekaldelsen kan ikke ske efter evt. skades indtræden og udlejer forbeholder sig ret til at ophæve lejekontrakten uden varsel i tilfælde af tilbagekaldelse.
 5. Såfremt en eventuel refundering skulle blive aktuel forbeholder udlejer sig retten til at refundere til det kontonummer, som er benyttet til betaling. Dette gælder uanset årsagen til refunderingen.
 6. Rygning er forbudt i alle udlejers biler og såfremt der er brug for luftfjernelse på grund af rygning, opkræves lejer et gebyr på DKK 2.500,00 inkl. moms. Hvis der er brug for ekstra rengøring af bilen opkræves lejer et gebyr på DKK 2.500,00 inkl. moms.
 7. Klistermærker, nøgleringe eller anden staffering må ikke fjernes fra køretøjet. Såfremt disse eller dele heraf fjernes, opkræves lejer et gebyr op til DKK 1.875,00 inkl. moms.

Forsikring og beskyttelse

 1. Visse forsikringer, som er tegnet i forbindelse med denne lejekontrakt, er placeret i et af Uggerhøj angiven forsikringsselskab. Forsikringerne er tegnet kollektivt med lejer og udlejer som sikrede.
 2. Selvrisikoen er DKK 5.000,00 per forsikringsbegivenhed. For lejer på 21-25 år er selvrisikoen DKK 10.000,00 per forsikringsbegivenhed. Til selvrisikoen tillægges udlejers omkostning i forbindelse med afsavn af køretøjet. Afsavnsomkostningen udgør DKK 350,00 inkl. moms pr. dag.
 3. Selvrisikoen beregnes pr. forsikringsbegivenhed.
 4. Forsikringen dækker ikke lejers egne genstande eller personer i bilen.
 5. Lejer forpligter sig til at betale udlejers udgifter i tilfælde af tyveri af køretøjet, skader på køretøjet, evt. følgeskader samt eventuel transport, uanset om disse måtte være opstået hændeligt eller ved forsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af enten lejer eller andre førere lejer overlader køretøjet til, uanset tegnet forsikring – herunder, men ikke begrænset til, fejltankning af køretøjet, henstilling af ulåst køretøj, tilsidesættelse af advarselssignaler fra bilens systemer m.m.
 6. Lejer accepterer sin forpligtelse til at beskytte udlejers interesser i tilfælde af skade eller anden forsikringsbegivenhed ved at:
  Uden forsinkelse at underrette udlejer om enhver opstået skade.
  b. Skaffe navne og adresser på alle implicerede parter samt på eventuelle vidner.
  c. Undlade at anerkende ansvar eller skyld.
  d. Undlade at forlade køretøjet uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
  e. Underrette politiet omgående såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
  f. Omgående udfylde og sende skadesanmeldelse på mail til udlejer og senest 72 timer efter skaden er sket. Skadesanmeldelse kan indhentes på forespørgsel hos udlejer.
  Undladelse af ovenstående vil medføre bortfald af forsikringsdækningen.
 7. Lejer opkræves den maksimale selvrisiko såfremt originalnøglen bortkommer, og køretøjet bliver stjålet uanset evt. tegnede forsikringer. Nøglen skal opbevares forsvarligt og lejer skal straks informere udlejer, når lejer bliver opmærksom på, at nøglen er væk.

Opsigelse

 1. Lejeaftalen er indgået med virkning fra den i kontrakten angivne tidsperiode.

Tilbagelevering

 1. Bilen afleveres i rengjort og vasket stand og tømt for private effekter. Bilen skal indeholde alle nøgler og eventuelle nøglekort, eventuelle radiokoder, servicebog, instruktionsbøger og original registreringsattest samt ekstraudstyr, der måtte være omfattet af lejeaftalen. Dækdybden på alle dæk skal være lovlige.
 2. Eventuelle reklamationer skal være anmeldt til udlejer inden aftalens udløb.
 3. Såfremt gennemgang af bilen har påvist skader, der dækkes af bilens kaskoforsikring, er lejer forpligtet til at dokumentere, at der er indsendt skadesanmeldelse. Det påhviler lejer at betale for reparation/udskiftning af ikke-forsikringsgodkendte skader.
 4. Såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader, herunder følgeskader, som lejer hæfter for, fakturerer udlejer lejer og foretager opkrævning ved aflevering eller via trækning fra lejerens betalingskort.

Andet

 1. Udlejer er ikke ansvarlig for force majeure, herunder men ikke begrænset til nedbrud i eller manglende adgang til IT systemer, beskadigelse af data, hærværk og tyveri samt andre begivenheder, som ligger uden for udlejers’ kontrol, og hvad enten begivenheden rammer udlejer selv eller en underleverandør.
 2. I det omfang udlejer måtte hæfte for produktansvar, påtager udlejer sig ikke yderligere forpligtelser over for lejer, end hvad der følger af lovgivningens ufravigelige bestemmelser. I det omfang det er muligt at begrænse ansvaret, hæfter udlejer således ikke for skade på fast ejendom eller løsøre, ligesom udlejer ikke er ansvarlig for afsavn, tidstab, driftstab, tab af goodwill, tab af forretning eller andre følgeskader.
 3. Om Markedsføring indsamler udlejer yderligere oplysninger i forbindelse med at bestilleren indgår en aftale om en bil. Ved indgåelse af en aftale med udlejer, gives der af bestilleren samtykke til regelmæssigt at modtage information i form af nyhedsbreve eller anden relevant information, gode tilbud eller servicemeddelelser på sms og mail. Endvidere gives der samtykke til, at udlejer videregiver disse oplysninger til udlejers samarbejdspartnere, udlejers forsikringsselskab samt importøren, der har hjemtaget det udlejede køretøj, som ligeledes kan behandle og opbevare oplysningerne med henblik på brug til markedsføring. Bestilleren kan til enhver tid afmelde disse markedsføringsinformationer i nyhedsbrevene.
 4. Lejekontrakten og nærværende lejebetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis, og rette værneting er Frederikshavn.
 5. Fortrydelsesretten og returretten på 14 dage gælder ifølge forbrugeraftaleloven ikke ved indgåelse af denne aftaler af denne type. Købeloven gælder ikke ved indgåelse af aftaler af denne type.
 6. Privatlivspolitik – udlejer indsamler oplysninger om brugerne i forbindelse med indgåelse af en aftale. Som forudsætning for at indgå en aftale, har udlejer behov for følgende oplysninger: Fulde navn, adresse, by, postnummer, telefonnummer, CPR-nummer, CVR-nummer, mailadresse samt bankkontonummer. Registreringen af disse oplysninger sker med det formål at sikre aftalens opfyldelse. Personoplysningerne registreres af udlejer som dataansvarlig og kan videregives til udlejeres samarbejdspartnere, udlejers forsikringsselskab samt importøren, der har hjemtaget det udlejede køretøj. Ved indgåelse af aftale med udlejer giver bestilleren samtykke til, at disse oplysninger må videregives til udlejers samarbejdspartnere. Yderligere må udlejer og de nævnte samarbejdspartnere, udveksle oplysninger med SKAT til brug for indregistrering af bilen samt betaling af registreringsafgift mv.