WLTP-lovforslaget vedtaget

Lovforslaget, der skal neutralisere de afgiftsmæssige virkninger ved indførelsen af WLTP, blev den 6. september 2018 vedtaget i Folketinget.

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende, formentlig i første halvdel af september 2018, men får virkning tilbage fra 1. juli 2018.

Det betyder, at WLTP-biler registreret senest 30. juni 2018 har mulighed for at få for meget betalt registreringsafgift tilbagebetalt. Efter loven skal dette ske efter anmodning fra den, der skal svare afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler (typisk bilforhandler eller bilimportør). For kundesolgte biler skal afgiften tilbagebetales til kunden.
Eventuelt for meget betalt grøn ejerafgift udbetales til den, der er registreret ejer af bilen den 1. juli 2018. 
Vi forventer, at Skat i et nyhedsbrev vil orientere om proceduren.

WLTP-biler registreret 1. juli 2018 og frem til ikrafttrædelsestidspunktet på et tidspunkt i første halvdel af september 2018 har mulighed for at få for meget betalt registreringsafgift tilbagebetalt. Vi har en forventning om, at dette vil ske automatisk og at Skat vil orientere herom efter lovforslagets vedtagelse.

For WLTP-godkendte biler: Det korrelerede eller målte NEDC-forbrug (som man af praktiske grunde har benævnt NEDC-2) omregnes med en faktor 1,1 i perioden fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt til og med den 31. marts 2019.
Fra den 1. april 2019 anvendes bilens WLTP-forbrug og her anvendes en omregningsfaktor på 1,21.
For elbiler (BEV) og opladningshybrider (PHEV), der ikke har en angivelse af det elektriske forbrug på NEDC-niveau, anvendes omregningen af WLTP-forbruget allerede fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt.

Ikke godkendte WLTP-biler: anvender naturligvis ingen omregning.

Er bilen WLTP-godkendt? Kriteriet for om en bil er ”WLTP-godkendt” og at dens NEDC-angivelse dermed er et NEDC-2 tal, som skal omregnes, er følgende: Findes der WLTP-data i bilens leverede COC-data er bilen WLTP-godkendt. Ellers antages dens NEDC-angivelse for en NEDC-1-bil, der ikke skal omregnes.

Omregning af datainput. De Danske Bilimportører oplyser, at forhandlerne intet skal foretage sig med hensyn til omregning, alt dette sker direkte hos DBI IT og inden data leveres til myndighederne. DBI IT vil opdatere deres systemer, så de håndterer lovforslagets ændringer.

Elbiler – BEV. BEV-biler vil som det ser ud nu blive behandlet direkte af Motorstyrelsen selv. Motorstyrelsen vil omregne BEV bilernes ”skattemæssige benzinforbrug” med den relevante faktor (og da de skal anvende WLTP direkte er det så faktor 1,21), således vil DBI IT ikke foretage omregninger for disse biler.

Opladningshybrider – PHEV. PHEV-biler vil alene få deres benzinforbrug (det fra COC-data, ej det skattemæssige) omregnet – og som for BEV-bilerne allerede fra WLTP-angivelsen. Således vil PHEV-biler blive håndteret som en konventionel benzin-/dieselbil i DBI IT systemerne.

Energimærkning. Færdselsstyrelsen er endnu ikke klar med ny bekendtgørelse om energimærkning. Vi vil snarest informere, når der er nyt fra Færdselsstyrelsen.

Restkøretøjer. I følge Bilbranchens oplysninger skal slutbruger jf. dispensationer fra Færdselsstyrelsen for restkøretøjer informeres om, at der er tale om et restkøretøj i henhold til artikel 27 i direktiv 2007/46/EU. Bilbranchen anbefaler at denne information indgår i aftalegrundlaget og dermed påføres den enkelte slutseddel.

Artikel fra Bilbranchen

Inden du sender en mail…

… kan du her tjekke om din bil er berettiget til at få afgift retur.

Hvis du mener du er berettiget til at få afgift refunderet skal du sende os en mail med følgende informationer:

Navn og gerne kundenummer
Adresse
Telefonnummer
Registrerings-nummer på bilen.